Klubbens lover

I tråd med NIFs reglement har klubben et lovsett som gjelder for klubben og dens medlemmer.

Alle golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og lovnormen for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 22.oktober 2015. I tillegg har NGF egne bestemmelser som golfklubber plikter å følge. 
 Del A av denne lovnormen med særlige tillegg gitt av NGF er ufravikelig og inneholder et minimum av det golfklubben må ha i sin egen lov. 
 Del B inneholder tilleggsbestemmelser som kan benyttes i nærmere bestemte situasjoner som beskrevet i del B.1 og del B.2 med noter. 
 NIFs lov og denne lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i golfklubbene. 

Innmelding i NIF 
Ved innmelding i NIF må golfklubben bruke Del A av denne lovnormen som sin lov (med eventuelle tillegg etter del B). Først etter at klubben er tatt opp i NIF, kan klubben gjøre endringer i loven. 
Lovendringer 
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning(www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/). Lovendringer i golfklubbens lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan golfklubben legge til det klubben selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av golfklubben skal reguleres gjennom klubbens organisasjonsplan. 
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov, men flere av de kan være til god praktisk nytte. Vi anbefaler en bevisst vurdering av hvilke som slettes og hvilke som beholdes. 
Motstrid mellom golfklubbens lov og NIFs regelverk/lovnorm 
Tilleggene/endringene i golfklubbens lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i klubbens lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i klubbens lov være tilsvarende ugyldig. 
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no Side 2 av 16 

LOVNORM FOR IDRETTSLAG MED SÆRLIGE TILLEGG GITT AV NGF 
(Utarbeidet 12.01.16 av NGF i samarbeid med NIF v/juridisk avdeling) 
DEL A: MINIMUMSBESTEMMELSER1 
1 Denne overskriften, og tilsvarende for del B, tas ikke med i klubbens lovtekst. Eventuelle tilleggsbestemmelser fra del B innarbeides med paragrafnummer, fortrinnsvis under V Øvrige bestemmelser. 
2 Klubbens navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. 
3 Lovnormen for idrettslag bruker betegnelsen idrettslaget. Dette er valgfritt for golfklubber. 
4 Personlige medlemmer betyr at klubben ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis. Medlemskap kan heller ikke gjøres tidsavgrenset, f. eks. til en spillesesong. Medlemskap etableres ved innmelding og opphører ved utmelding. Andre ordninger må begrenses til spilleretten. 
5 Dette er basert på at formålet er kun golfidrett. Ellers skal det stå: «Klubben er medlem av de(t) særforbund som klubbens årsmøte bestemmer.» 
6 Klubben må være medlem i de(t) særforbund som klubbens idrettsgrener omfatter, med mindre klubben utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal fremkomme av klubbens organisasjonsplan som vedtas på årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar hvilke idretter klubben skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund. 
7 Klubben kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis en klubb naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør klubbens årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører. 
Lov for Molde Golfklubb2 (heretter klubben3), stiftet 11.09.1990. Vedtatt av årsmøtet 11.09.1990 med senere endringer, senest av 05.02.2013 
Godkjent av Romsdal idrettskrets den………………… 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 
§ 1 Formål 
(1) Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). 
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
§ 2 Organisasjon 
(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.4 
(2) Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF)5.6 
(3) Klubben er medlem av NIF gjennom Romsdal idrettskrets, hører hjemme i Molde kommune, og er medlem av Molde idrettsråd7. 
(4) Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov. Side 3 av 16 

§ 3 Medlemmer 
(1) For at en person skal opptas i klubben må vedkommende: 
a) akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre organisasjonsledd i NIF. 
(2) Styret i klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 
(3) Medlemskap i klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk og vedtak. 
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
(6) Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra klubbens medlemsliste. 
(7) Styret i klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. 
(8) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 
(9) Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Klubbens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 
(10) Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. Side 4 av 16 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 
(1) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet8. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 
8 Klubben kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Ved familiemedlemskap må hvert enkelte familiemedlem registreres som medlem. 
9 Klubbens årsmøte kan ved lovvedtak vedta en senere dato som meldingsfrist etter § 4 (2). 
(2) Den som ikke senest 31. desember9 har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år. 
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 
§ 5 Kjønnsfordeling 
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 
(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 
(3) Idrettskretsen kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. §16. Side 5 av 16 

(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med klubben, jf. §7 (3), har ikke stemmerett på klubbens årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben. 
(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 
(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere klubber som deltar i samme konkurranse. 
(5) Forslagsrett: 
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben. 
b) Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben. 
c) En klubb har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 
d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 
e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 
(6) Talerett10: 
10 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom klubben har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.» 
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte i klubben. 
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 
(1) En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntrer før ansettelsesforholdet er opphørt. 
(2) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 
(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. 
(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben og er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til klubbens styre. 
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt. Side 6 av 16 

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben 
(1) Et medlem som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av klubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen klubben eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntrer før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 
(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt. 
(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/ oppnevnelse av gangen. 
§ 9 Inhabilitet 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 
a) når vedkommende selv er part i saken, 
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, 
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, 
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i klubben. Side 7 av 16 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. 
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben. 
§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling11 eller ved fjernmøte12. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 
11 For eksempel møte per e-post. 
12 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 
§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Side 8 av 16 

III. ØKONOMI 
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret13. 
13 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 
14 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning. 
(2) Dersom klubben har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner skal klubben følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal klubben følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 
(3) Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 
(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for klubb som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 
(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. 
(6) Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. 
(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 
§ 13 Årsmøtet 
(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned14. 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens internettside eller Side 9 av 16 

på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 
(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 
§ 14 Ledelse av årsmøtet 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 
§ 15 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal15: 
15 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 
16 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag. 
17 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse. 
18 Organisasjonsplanen skal regulere klubbens interne organisering og aktivitet. 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 
6. Behandle forslag og saker. 16 
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet17. 
8. Vedta klubbens budsjett 
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.18 Side 10 av 16 

10. Foreta følgende valg:19 
19 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for. 
20 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver. 
21Klubb med årlig omsetning på kr 5 millioner eller plikter å ha engasjert revisor, , og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.» 
a) Leder og nestleder 
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer20 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) To revisorer21 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
§ 16 Stemmegivning på årsmøtet 
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
§ 17 Ekstraordinært årsmøte 
(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter: Side 11 av 16 

a) Vedtak av årsmøtet i klubben. 
b) Vedtak av styret i klubben. 
c) Vedtak av styret eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer. 
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet. 
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 
(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet. 
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 
§ 18 Klubbens styre 
(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet22 mellom årsmøtene. 
22 Hovedstyret leder og forplikter klubben. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter klubben juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi klubbens gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte klubben innenfor instruksens/vedtakets rammer. 
23 Gjelder for klubb som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming. 
24 Gjelder for klubb som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år. 
(2) Styret skal bl.a.: 
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 
c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 
d) Representere klubben utad. 
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.23 
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten24. Side 12 av 16 

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det. 
§ 19 Grupper og komiteer 
(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 
(2) Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 
(3) Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klubben. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. 
c) Det årlige møtet skal: 
i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle gruppens årsberetning. 
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf. § 15 nr. 7. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten hovedstyrets godkjenning jf. § 18. 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
§ 21 Regler for spill, ordensregler m.v. 
(1) For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og amatørregler. Innenfor NIFs og NGFs lover og bestemmelser fastsetter 
Side 13 av 16 


klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig. 

(2) For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en golfklubb med rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntak er rekrutteringstiltak organisert av klubben og prøvespill sammen med et medlem av klubben. 

§ 22 Lovendring 
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. 
(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 
(4) Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 
§ 23 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 
(1) Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
(2) Sammenslutning med andre klubber/idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben.25 Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 22. 
25 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for denne klubben benyttes. 
(3) Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken. Side 14 av 16 

DEL B: TILLEGGSBESTEMMELSER26 
26 Del B av lovnormen gir anvisning på standardløsninger på noen spørsmål som mange golfklubber er opptatt av tidlig i etableringsprosessen og noen av disse er av slik karakter at de må inn i klubbloven for å kunne praktiseres. Ytterligere tilpasninger av klubbloven kan klubben søke om å få godkjent etter medlemsopptaket i NIF og NGF, jfr. kommentaren ovenfor i Generelt om lovnormen for golfklubber. Det er nytt fra 2007 at en egen lovnorm for golfklubber legger til rette for disse løsninger allerede ved medlemsopptak. Når nye nummererte paragrafer settes inn i lovteksten, husk å forskyve nummereringen og å kontrollere, og eventuelt korrigere, kryssreferansene som finnes i §§ 16, 19, 22 og 23. 
27 De tradisjonelle golfklubbene har oftest egen golfbane. Medlemmene i slike klubber forventer normalt fri og ubegrenset rett til spill på banen når medlemskontingenten og eventuell spilleavgift er betalt (spilleavgiften kan være inkorporert i årskontingenten fastsatt for «aktive» medlemmer). Den nære sammenhengen mellom medlemskap og spillerett har i noen pressområder skapt behov for venteliste for medlemskap. Denne sammenhengen gjør det også til et sentralt klubbanliggende å finansiere banens utbygging. Et medlemslån, likelig fordelt på medlemmene over en viss alder, kan være et nødvendig eller viktig bidrag til å realisere utbyggingsplanene. 
28 Denne bestemmelse forutsetter at alle medlemmene har rett til spill på banen og at kapasitetsproblemet ikke løses på annen måte, sml. B.2 nedenfor. 
29 Her ligger et grunnlag for særlig rekruttering av barn og ungdom. Styret kan velge å få kvotene godkjent av årsmøtet. 
30 Bestemmelsen forutsetter at klubben har et finansieringsbehov knyttet til golfbanen, men at det finnes tilstrekkelig å kreve et lånebeløp fra de medlemmer som tegner seg for spillerett på banen. 
31 Det er her årsmøtet som bestemmer om medlemslån skal kreves. Årsmøtet kan da også gjøre lånet frivillig ved å fastsette alternativer, som en høyere spilleavgift for de medlemmer som ikke innbetaler medlemslån. Årsmøtet kan også gjøre unntak for studenter m.v. 
B.1 Klubb med egen bane27 
§ … Venteliste28 
Når det er nødvendig av hensyn til golfanleggets kapasitet, kan klubben operere med begrensning i antallet medlemmer og venteliste for medlemsopptak. Maksimumstallene for antall medlemmer fastsettes av årsmøtet etter styrets innstilling. Styret fastsetter nærmere regler for opptak fra venteliste, som skal være basert på objektive kriterier med hovedvekt på søkeransiennitet. Det kan i noen utstrekning gis preferanser/kvoter basert på alder29, kjønn og familietilknytning til medlemmer av hensyn til klubbens sportslige og sosiale miljø. 
§ … Spillerett 
(1) Medlemmer som har betalt forfalte kontingenter og avgifter til klubben og dessuten de særavgifter eller medlemslån som måtte være fastsatt for spilleretten, har alminnelig spillerett på klubbens bane. 
(2) Styret fastsetter vilkårene for gjestespill mot greenfee og for eventuell spillerett for sponsorer og andre uten fulle rettigheter etter første ledd. 
§ … Medlemslån som vilkår for spillerett30 
(1) For medlemmer som har fylt eller fyller 20 år i det aktuelle kalenderåret kan31 årsmøtet fastsette som vilkår for alminnelig spillerett på klubbens bane at medlemmet innbetaler et rente- og avdragsfritt lån til klubben på inntil kr. ….. Dette kommer i tillegg til eventuell innmeldingsavgift og årlig kontingent/avgifter. Side 15 av 16 

(2) Lånet forfaller til innfrielse ved medlemmets utmelding av klubben, dog slik at klubben ikke plikter å tilbakebetale lånet før et nytt medlem innbetaler til klubben et tilsvarende lån. Klubben kan tilbakebetale medlemslånene helt eller delvis til enhver tid, men da skal alle medlemmer med medlemslån behandles likt. 
§ … Medlemslån som vilkår for medlemskap32 
32 Denne bestemmelse er et alternativ til den foregående bestemmelse. Bestemmelsen forutsetter at klubben har et finansieringsbehov knyttet til golfbanen, samtidig som det finnes nødvendig å kreve slikt lån fra alle medlemmene over den fastsatte alder. Dette kan være begrunnet i at klubben ønsker at alle medlemmene skal ha spillerett og i at låneandelenes størrelse er tilpasset dette. NIF er generelt skeptisk til krav om medlemslån som vilkår for medlemskap, men godtar det der det er et reelt behov for egenfinansiering av klubbens egen bane eller baneutvidelse. Det som klart må unngås er opplegg som kan oppfattes som at klubben er omdannet til et andelslag eller som at klubben har en bestemt kapital. Dette ville være i strid med kravet til klubben som et selveiende og frittstående idrettslag. Låneandeler må heller ikke være fritt omsettelige og samtidig knyttes opp mot rettigheter til medlemskap, det ville stride mot prinsippet om åpen idrett. Kulturdepartementet har også som et grunnleggende vilkår for tildeling av spillemidler at disse ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 
33 Der dette innføres i eksisterende klubber, f. eks. i forbindelse med en vesentlig utvidelse av banen, er det gode grunner for ikke å gjøre ordningen tvingende for eksisterende medlemmer. Da kan første setning begynne slik: ”Fra … (dato) er det et vilkår for medlemsopptak fra og med det kalenderåret vedkommende fyller 20 år,” Men da må klubben ta stilling til om unntaket også skal gjelde tidligere ungdomsmedlemmer når de fyller 20 år, og hva som skal være vilkårene for medlemmer uten medlemslån med hensyn til årlig spilleavgift og omfanget av spilleretten. Sml. ellers teksten i foregående bestemmelse og notens innhold. 
34 Klubben kan sette en høyere aldersgrense. 
35 Det kan være positivt med tilføyelse av overgangsregler som hjelper og oppmuntrer ungdom til å forbli i klubben. 
36 Etter utmelding kan klubben ikke kreve annen medlemskontingent enn den som er forfalt til betaling eller er opptjent etter § 4 (2). Men i lånevilkårene kan det avtales at et beløp for spilleretten skal betales så lenge låneandelen ikke er overdratt fra uttredende medlem. Klubben bør i så fall legge til rette for en midlertidig utleie av spilleretten. 
37 Denne paragrafen kan anvendes med eller uten dette siste avsnittet om rentekompensasjon. Avsnittet bør bare tas med der hvor det anses å være nødvendig av hensyn til finansieringen av golfanlegget. 
(1) Det er et vilkår33 for medlemsopptak fra og med det kalenderåret vedkommende fyller 20 år34, og for opprettholdelse av medlemskapet når denne alder nås35, at man innbetaler eller overtar en andel i et rente- og avdragsfritt medlemslån. Dette kommer i tillegg til eventuell innmeldingsavgift og årlig kontingent/avgifter. 
(2) Medlemslånet utgjør totalt kr. ….. fordelt på ….. låneandeler, hver på kr. ….. Som bevis for innbetaling av en andel i medlemslånet utsteder klubben et låneandelsbevis. Andelsbeviset er ikke omsettelig, men kan med klubbens mellomkomst overføres til person utpekt av klubben i henhold til § ….. (bestemmelsen om venteliste). 
(3) Låneandelen forfaller til innfrielse ved medlemmets utmelding av klubben, dog slik at klubben ikke plikter å tilbakebetale låneandelen før et nytt medlem innbetaler til klubben en tilsvarende låneandel. Klubben kan her administrere en køordning for overførsel av andeler fra uttredende til inntredende medlemmer som korresponderer med ventelisten36. Klubben kan ellers tilbakebetale medlemslånet helt eller delvis til enhver tid basert på pålydende beløp, med lik behandling av alle andelshavere. De nærmere vilkår for medlemslånet er regulert i særskilt inngått låneavtale. 
(4) Låneandelene skal kunne tillegges en rentekompensasjon37 til andelseierne som blir betalbar av nytt medlem som en merpris ved overtagelse av andelen. For dette formål skal årsmøtet hvert år Side 16 av 16 

etter innstilling fra styret fastsette en maksimalpris på andelene. Denne fastsettelsen skal ikke ha som formål å skape fortjeneste til det enkelte medlem, men skal gjenspeile en mulig rentekompensasjon innenfor rammen av reell kassekredittrente hos klubbens bankforbindelse. Årsmøtet kan redusere maksimalprisen for å fremme rekrutteringen til medlemskap i klubben, men ikke til lavere beløp enn til lånets pålydende. Maksimalprisen er ikke til hinder for at låneandelene overdras til en lavere pris. 
B.2 Klubb med avtale med baneselskap38 
38 Dette kan være en helt utenforstående baneeier eller et selskap som medlemmene innbys til å delta i med aksjer eller andeler. 
39Behovet for denne bestemmelse er mest for opplysning til medlemmene, av hensyn til mulige misforståelser grunnet de forventninger som er omtalt i den første noten til avsnitt B.1. Klubben må legge til rette for at også medlemmer uten slik spillerett gis rimelig adgang til å utøve golfidrett gjennom klubben. Dette innebærer at de skal kunne velge klubben som sin hjemmeklubb og få utstedt elektronisk golfkort av klubben. 
§ … Spillerett39 
Spillerett på banen og annen bruk av golfanlegget til Molde Golflkkubb reguleres av klubbens avtale med baneselskapet og av baneselskapets vedtekter og bestemmelser.